Esotericism Và Thế GiớI Bên Kia TrựC TuyếN, October 2020