Esotericism Và Thế GiớI Bên Kia TrựC TuyếN, December 2021