Esotericism Và Thế GiớI Bên Kia TrựC TuyếN, June 2021