Esotericism Và Thế GiớI Bên Kia TrựC TuyếN, August 2020