Esotericism Và Thế GiớI Bên Kia TrựC TuyếN, July 2020