NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA ĐẰNG SAU NHỮNG MÊ TÍN PHỔ BIẾN NHẤT CỦA CHÚNG TA - SỰ MÊ TÍN VÀ HUYỀN THOẠI

Nguồn gốc và ý nghĩa đằng sau những mê tín phổ biến nhất của chúng ta{h1}
Editor Choice
Kỷ niệm Pagan Sabbat Imbolc
Kỷ niệm Pagan Sabbat Imbolc
Liên hệ với tác giả Có nhiều truyền thống và nghi lễ mà chúng ta theo trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta thậm chí không dừng lại để suy nghĩ. Mặc dù có thể không hợp lý để hành xử theo một cách nhất định, một cái gì đó ở phía sau tâm trí của chúng tôi khuyến khích chúng ta giữ cho truyền thống và nghi lễ tồn tại. Những nghi thức phi logic này còn được gọi là mê tín. Định nghĩa về sự mê tín Theo dictionary.